งานวิชาการด้านสวนหัวใจในเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 
 

 

 
     
ชื่อเรื่อง การพยาบาลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวที่มีการสลับขั้วกันของหลอดเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจ (Transposition of the great arteries :TGA) ที่ได้รับการสวนหัวใจเพื่อขยายรูที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยบอลลูน (Balloon atrial septostomy : BAS)  
ชื่อผู้แต่ง แพรวดาว พันธุรัตน์  
ปีพิมพ์ 2563  
  Full Text / เนื้อหาฉบับเต็ม  
     
     
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนาการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่รับการสวนหัวใจ : The Effect of Self-Efficacy Development Program on Nurse's Self-Efficacy in Caring for Children Undergo Cardiac Catherization  
ชื่อผู้แต่ง แพรวดาว พันธุรัตน์  
ปีพิมพ์ 2557  
  Full Text / เนื้อหาฉบับเต็ม