ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ ( สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี )
      เป็นห้องสมุดเฉพาะ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการข้อมูลวิชาการทางด้านการแพทย์ เฉพาะทางสาขาโรคเด็ก และสาขาที่เกี่ยวข้อง ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ


การจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ             
   1. หนังสือ
      จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบ ดังต่อไปนี้
    - ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน ( NLM = National Library of Medicine Classification System)
    - ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ( LC = Library of Congress Classification System )
          (2 ระบบ ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรโรมัน ผสมกับตัวเลขอารบิค)

   2.วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
     
จัดเรียงบนชั้นวารสาร ตามลำดับอักษรของ รายชื่อวารสาร ซึ่งจะแยกเก็บวารสารฉบับปัจจุบัน
และฉบับย้อนหลัง และเก็บแยกภาษาไทย  / ภาษาอังกฤษ ออกจากกัน โดยเรียงตัวอักษร
และ ปี พ.ศ.
   3. โสตทัศนวัสดุ
      จัดเก็บตามเลขทะเบียนไว้ในตู้ แยกประเภทของโสตทัศนวัสดุ เช่น เทปเสียง / เทปวีดิทัศน์ / ซีดีรอม เป็นต้น
              

การบริการ                                                            
   บริการข้อมูลทางวิชาการ และเอกสารอ้างอิง ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันฯ และบุคคลภายนอกไว้ให้ศึกษา
     วิจัย ค้นคว้า และให้การรักษาผู้ป่วย ทั้งในและนอก เวลาราชการ ให้บริการต่างๆ ได้แก่
     - บริการการอ่าน
     - บริการยืม-คืน
     - บริการจองหนังสือ
     - บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
     - การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog (OPAC)

     - บริการขอบทความ และเอกสารต่าง ๆ
     - บริการยืมระหว่างห้องสมุด
     - บริการสำเนาบทความวารสาร และเอกสาร
     - บริการห้องศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
     - บริการช่วยเหลือ และแนะนำการใช้ Internet ได้แก่ การรับ- ส่ง E-Mail   
     - บริการ  Internet / Wireless Zone
     - บริการวารสาร/ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์

     - บริการโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นเทปเสียง / เครื่อง เล่นเทปวีดีโอ เป็นต้น   
     - บริการรายชื่อหนังสือใหม่
     - บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

     - บริการเสนอแนะสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุด
     - บริการอื่น ๆ
  

 
     
     
       

การสืบค้นแหล่งข้อมูลของห้องสมุด (Online Public Access Catalog (OPAC)         
    ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านทาง
   
Internet จากเว็บไซต์ http://library.childrenhospital.go.th/library
       มีบริการทั้งหมด 3 ฐานได้แก่
     
- ฐานข้อมูล หนังสือ/ วารสาร/ วรรณกรรมเยาวชน / โสตฯ
     
- ฐานข้อมูล วิจัย/ วิทยานิพนธ์
     
- ฐานข้อมูล บทความวารสารภาษาไทย
       

 
 
         
   

ห้องสมุด  เพทาย แม้นสุวรรณ
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
Tel.  : 1415 ต่อ 4401 
: 0-2644-6358
www.childrenhospital.go.th