ประวัติและสถานที่ตั้ง
     
         
 


 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (Queen Sirikit National Institute of Child Health)

    เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่ง ร่วมกับแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลราชวิถี (โรงพยาบาลหญิง) สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณาสุข เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2494 มีเตียงรับผู้ป่วย 25 เตียง เนื่องจากมีผู้ป่วยมากขึ้น ทางคณะรัฐบาล จึงได้ก่อสร้างอาคารแผนกเด็ก และให้ชื่อว่า “โรงพยาบาลเด็ก” ในวันที่ 24 มิ.ย 2497
     ต่อมาจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานชื่อ      โรงพยาบาลเด็กใหม่ว่า “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” เมื่อวันที่ 14 มิ.ย 2537 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงรับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีไว้ในพระราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่ 4 ก.พ 2538 (ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 45ก วันที่ 4 ต.ค 2539)

การก่อตั้ง
    ห้องสมุดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ใช้ชื่อว่า “ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ” ตั้งอยู่ที่ตึกนริศรา
จักรพงษ์ ชั้น 2 ก่อตั้ง วันที่ 19 มี.ค 2502 ต่อมาได้ย้ายขึ้นอาคารใหม่อยู่ชั้น 6
พิธีเปิดอาคารหลังใหม่นี้
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2525 พระราชทานชื่อใหม่ว่า “ตึกสยามบรมราชกุมารี”
ห้องสมุดอยู่ในความ รับผิดชอบ ของกลุ่มภารกิจวิชาการ เป็นสถาบันฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา และยังเป็นสถาบันร่วมในการฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ อีกด้วย     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  มีความมุ่งมั่นจะเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการโรคเด็ก มาโดยตลอด จึงจัดให้มีห้องสมุดสำหรับให้บริการด้านเอกสารทางวิชาการ ตำราทางการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข และได้มีการพัฒนาและดำเนินการจัดหา วารสารและตำราทั้งในและนอกสถาบัน มีสื่อโสตทัศนวัสดุ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลทางสื่อสารสนเทศให้แก่สมาชิก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรการแพทย์อื่นๆ นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล จำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้น จำนวนเอกสารวิชาการ รวมทั้งสื่อวิชาการก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากการขยายการให้บริการดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้มีการให้ย้ายห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ มายังอาคารสถาบันฯ ชั้น 4
  
       พิธีเปิดห้องสมุด วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549 ซึ่งมีเนื้อที่ 1,972 ตารางเมตร สถานที่กว้างขวาง มีหนังสือตำรา วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ และชุดคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นแหล่งทรัพยากรของห้องสมุด งานวิจัย วิทยานิพนธ์ของบุคลากร ของสถาบันฯ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งจากภายนอกและภายในสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการสาขากุมารเวชศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาสุขภาพเด็กในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


สถานที่ตั้ง
           สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้ง 420/8 ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่
            ทิศตะวันออกติดต่อกับสถาบันโรคผิวหนัง และโรงพยาบาลราชวิถี  
            ทิศตะวันตกติดต่อกับคณะสาธารณาสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
            ทิศเหนือติดต่อกับถนนราชวิถี
            ทิศใต้ติดต่อกับสถาบันพยาธิวิทยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพๆ


         
               
 

ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

Tel : 1415 ต่อ 4401 
: 0-2644-6358
www.childrenhospital.go.th