อนุสรณ์พิธีเปิดตึกโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข 10 ธันวาคม  2525

     

 

ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2527

 

 

วัณโรคในเด็ก 2528
 
       

 

ไข้เลือดออก 2534

 

คู่มือโรคต่อมไร้ท่อในเด็ก : Manual of pediatric encrinology 2535

 

โรงพยาบาลเด็ก 2536
       

 

ปัญหาโรคไตในเด็กที่พบบ่อย  2536
       

 

วารสารกุมารเวชสารก้าวหน้า : Thai pediatric progress journal 
(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ค.-ส.ค. 2537)
       



80 ปี อาจารย์แพทย์หญิงเพทาย แม้นสุวรรณ  2548
       



โรงพยาบาลเด็ก 2530
        ูสูจิบัตรในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารใหม่
ณ โรงพยาบาลเด็ก พญาไท
วันศุกร์ที่ 10 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2525
       

ที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13 สิงหาคม 2547

        ี่ระลึกพิธีเปิดตึกมหิตลาธิเบศร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
17 เมษายน 2540
        สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Queen Sirikit National Institute of Child Health
             
           
 
 
ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

โทร : 1415 ต่อ 4401 : 0-2354-8088
www.childrenhospital.go.th