ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพเด็กฯ
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด และนักศึกษาแพทย์ ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อจากกลุ่มงาน หรือ
ฝ่ายศึกษา ฝึกอบรมส่งมาห้องสมุด
บุคคลภายนอก ต้องการใช้ห้องสมุดต้องขออนุญาตจากบรรณารักษ์ และแสดงบัตรฯ ต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
(พร้อมเซ็นชื่อในสมุด ใช้บริการได้เฉพาะการอ่าน การค้นคว้าจากสิ่งตีพิมพ์)

การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด


หลักฐาน การทำบัตรห้องสมุด
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หรือ ข้าราชการ และ ลูกจ้าง ของสถาบันสุขภาพเด็กฯ
เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใหม่ 20 บาท
กรณี ทำบัตรสมาชิกสูญหายต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันที เพื่อขอทำบัตรสมาชิกใหม่
เสียค่าธรรมเนียม การทำบัตร 20 บาท


สิทธิการยืมสารสนเทศ

บุคคลภายในสถาบันฯ
หนังสือตำรา / วารสาร / หนังสือทั่วไป / เอกสาร/วิทยานิพนธ์ นวนิยาย / เรื่องสั้น /
หนังสือธรรมะ 5 เล่ม นาน 10 /วัน / คน
โสตทัศนวัสดุ 3 แผ่น นาน 10 วัน / คน
บุคคลภายนอก ได้แก

แพทย์ที่มาศึกษาดูงาน /นักศึกษาแพทย์รังสิตที่ศึกษาดูงานในสถาบันฯ ต้องมีหนังสือรับรอง
จากหัวหน้า หรือผู้แทนกลุ่มงานของ สถาบันสุขภาพเด็กฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบ และสมัครสมาชิกห้องสมุด
ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม นาน 10 วัน / คน
นักศึกษาพยาบาลที่ฝึกงาน ต้องมีหนังสือรับรอง จากฝ่ายการพยาบาล แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบ และสมัครสมาชิกห้องสมุดยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม นาน 5 วัน / คน กรณี ครบกำหนดแล้ว ต้องการยืมต่อต้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อทำการยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง
บุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันฯ อื่น ต้องการยืม ควรมีหลักฐานแบบฟอร์ม การยืมระหว่างห้องสมุด มีหนังสือจากบรรณารักษ์ ที่ตนสังกัดอยู่ มารับรอง

ค่าปรับ : กรณีคืนสารสนเทศ ช้าเกินกว่ากำหนด ปรับเล่มละ 1 บาท / 1 วัน

กฎ ระเบียบการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด

ผู้ยืมทำหนังสือหาย ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันที และ ต้องหาหนังสือมาชดใช้ ถ้าไม่สามารถหาได้ 
จะต้องชดใช้เงินเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือปัจจุบัน
ผู้ยืมควรใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของตนเองในการยืมหนังสือ / วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของห้องสมุดเท่านั้น
หนังสืออ้างอิง หนังสือใหม่ วารสารฉบับล่าสุดไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
หนังสืออ้างอิง และหนังสือที่มีจำนวนผู้ใช้มาก ใช้สัญลักษณ์ตัว ( R = พิมพ์สีแดง ) ห้ามยืมออกจากห้องสมุด

ข้อควรปฏิบัติการเข้าใช้ห้องสมุด

แต่งกายสุภาพ / สำรวมกิริยาวาจา /ไม่ส่งเสียงดัง
ไม่นำอาหาร / เครื่องดื่มเข้ามารับประทาน
ช่วยกันรักษาความสะอาด เช่นทิ้งขยะลงเป็นที่
ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือบริเวณห้องอ่านหนังสือ
สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนหาหนังสือบนชั้น
ค้นหาหนังสือด้วยความเป็นระเบียบ
การตัด ฉีก ขีดเขียน พับหน้ากระดาษ หรือทำลายทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการ ผู้กระทำผิดต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ
จงช่วยกันระมัดระวัง และรักษาการใช้สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ให้เสียหาย
ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้รับ อนุญาต และมิได้ยืมตาม
ระเบียบของห้องสมุด
ใช้สิ่งพิมพ์เสร็จแล้วกรุณาวางไว้บนโต๊ะหรือรถ เข็นที่เตรียมไว้ให้ ไม่ควรวางตามชั้น
กระเป๋าและสิ่งของให้วางในตู้เก็บของที่เตรียมไว้ให้ (นำเฉพาะสิ่งของมีค่าติดตัวเข้าได้ เท่านั้น)
ผู้ใช้บริการต้องอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ตรวจเอกสาร และวัสดุทุกชิ้น ก่อนออกจาก
ห้องสมุดฯ
บุคคลภายนอก ก่อนเข้าใช้ห้องสมุดต้องแสดงบัตรฯ และเขียนชื่อลงในสมุดที่ทางห้องสมุดฯ
จัดเตรียมไว้ให้

 


ระเบียบการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

ห้องสมุด จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เข้าใช้ Internet หรือโสตทัศนวัสดุ (ให้ใช้ได้ เฉพาะบุคลากรภายในสถาบันฯ เท่านั้น) และต้องลงชื่อในสมุดที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกครั้ง
และใส่รหัส Username / Password ส่วนตัวในการเข้าใช้

ข้อควรปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์

Scan Virus ทุกครั้งที่ใช้ USB Drive / แผ่น Diskette
ไม่ควร  Download โปรแกรมหรือข้อมูลใดๆลงเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมการสนทนากลุ่ม เช่น Chat, Talk, ICQ และอื่นๆ
ไม่ควรเปิดรูปภาพส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ที่มีรูปภาพลามกอนาจาร ล่อแหลมต่อศีลธรรมจรรยา
การใช้เว็บไซต์ด้านบันเทิง เช่น เล่นเกมส์ เป็นต้น
ไม่ควรทำงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และควรใช้เฉพาะในการสืบค้นข้อมูลเท่านั้น
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการเข้าใช้ Internet อย่างเคร่งครัด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2540

     
         
     
      
 
 
 
 
ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

Tel. : 1415 ต่อ 4401
   
: 0-2644-6358
www.childrenhospital.go.th