แหล่งที่มา : http://region3.prd.go.th/energy/provide_yung.php
   

คู่มือประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

แหล่งข้อมูลจาก : http://library.cmu.ac.th/webpage2548/page01.html
       
   

ห้องสมุด  เพทาย แม้นสุวรรณ
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
  : 1415 ต่อ 4401 
: 0-2644-6358
www.childrenhospital.go.th