สืบค้นวารสารทางการแพทย์ของห้องสมุด
                         


      สืบค้นวารสารต่างประเทศ    
Pubmed emedicine
Pubmed Central HighWire Press
Stat!Ref FreeBooks4Doctors!
Free Medical Journals
สืบค้นวารสารภาษาไทย
Journal Link Thai Journals Online
Thai Medical Index Health Science Journals
Thai Index Medicus Thai Lis Union Catalogue
   
                     
     
 


ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
Tel : 1415 ต่อ 4401
: 0-2644-6358
www.childrenhospital.go.th