โครงสร้าง บุคลากร ของห้องสมุด
               


     
         
           
           
       
 
           
        การจัดการทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในงานห้องสมุด ประกอบด้วยบุคคลตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  3 คน
ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี (บรรณารักษ์)   1 คน
ตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เจ้าพนักงานห้องสมุด)  1 คน
ตำแหน่ง วุฒิ ม.ศ 3 – 6 (พนักงานสถานที่)  1 คน
   
               
     นางสาวปารวี เทียนชัย
เจ้าพนักงานห้องสมุด

หน้าที่ความรับผิดชอบของห้องสมุด 
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับชำนาญงาน (หัวหน้างานห้องสมุด)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (วิชาชีพเฉพาะ)
1. บริหาร กำหนดนโยบาย และวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. จัดหา จัดสรร ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ
3. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานภายใน และ ภายนอกหน่วยงาน
4. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านบริหาร / งานเทคนิค และงานบริการ
5. มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ และระเบียบ
6. ตรวจสอบ งานวิเคราะห์สารสนเทศทุกประเภท
7. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด
8. บริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น การป้องกันหนังสือหาย/ การป้องกันอัคคีภัย/ การป้องกันด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น

9. สรุปรายงาน และประมวลผลการปฏิบัติงานห้องสมุด
10. เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     นางสาวธนิดา อู่อ้น
บรรณารักษ์


2. ตำแหน่ง บรรณารักษ์
บรร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(วิชาชีพเฉพาะ)
1. ตรวจสอบ และลงทะเบียน วารสารทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ และทวงตัวเล่มวารสารที่บอกรับจากต่างประเทศ
2. ถ่ายทอด องค์ความรู้ กระบวนการทำงานในหน่วยงาน แก่บุคคลภายใน และภายนอก
3. ให้คำปรึกษา / ชี้แนะวิธีการสืบค้นข้อมูล และค้นหาแหล่งข้อมูลทาง Internet
4. บริการค้นบทความวารสารทั้งภายใน และภายนอกห้องสมุด
5. ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างห้องสมุด
6. จัดเรียงสารสนเทศขึ้นชั้น และ ตรวจเช็คการจัดเก็บ
7. รวบรวม และสรุปรายงานข้อมูล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ งานด้านบริการของหน่วยงาน
8.ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในหน่วยงาน เช่นการป้องกันหนังสือหาย/ การป้องกันอัคคีภัย/ การป้องกันด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น
9. ปฏิบัติงานด้านบริ การยืม – คืน / จองหนังสือ เป็นต้น
10. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     
ว่าง
บรรณารักษ์

3. ตำแหน่ง บรรณารักษ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ (วิชาชีพเฉพาะ)
1. ลงทะเบียน และวิเคราะห์ ให้หมวดหมู่สื่อทุกประเภท และบันทึกรายละเอียดของหนังสือเข้าฐาน
2. ตรวจสอบการทำบรรณานุกรม (รายชื่อหนังสือใหม่)
3. จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานห้องสมุด
4. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต / งานโสตทัศนวัสดุ พร้อมดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง อินเตอร์เน็ท เช่น สร้าง Hompage ห้องสมุด
6. บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
7.ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างห้องสมุด
8. แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล และงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
9.รวบรวม และสรุปรายงานข้อมูล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ งานด้านบริการของหน่วยงาน
10. จัดเรียงสารสนเทศขึ้นชั้น และตรวจเช็ค การจัดเก็บ
11.
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในหน่วยงาน เช่นการป้องกันหนังสือหาย/ การป้องกันอัคคีภัย/ การป้องกันด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น
12. เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     นางสาวฤดี ฉลองธรรม
พนักงานประจำตึก


5. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมสิ่งพิมพ์ก่อนออกให้บริการ เช่น ประทับตราหนังสือ / ติดสันหนังสือ / ติดซอง – บัตรหนังสือ เป็นต้น
2. จัดเก็บสารสนเทศแต่ละประเภทขึ้นชั้น ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
3. บริการยืม – คืน – จอง และ ทวงหนังสือ
4. รับ – ส่งเอกสารภายใน และภายนอก
5. ดูแล และซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
6. ตรวจเช็ค ดูแล ความสะอาด วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ในหน่วยงานห้องสมุด
7. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

     
 


ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทร : 1415 ต่อ 4401
: 0-2644-6358
www.childrenhospital.go.th