โครงสร้าง บุคลากร ของห้องสมุด
               


     
         
           
         
           
       
 
           
        การจัดการทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในงานห้องสมุด ประกอบด้วยบุคคลตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  6 คน
ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี (บรรณารักษ์)   3 คน
ตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เจ้าพนักงานห้องสมุด)  1 คน
ตำแหน่ง วุฒประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เจ้าพนักงานธุรการ) 1 คน
ตำแหน่ง วุฒิ ม.ศ 3 – 6 (พนักงานสถานที่)  1 คน
   
               
     นางประภาพร เชยทอง

หัวหน้างานห้องสมุด

หน้าที่ความรับผิดชอบของห้องสมุด 
1. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ (หัวหน้างานห้องสมุด)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักรับผิดชอบงาน (วิชาชีพเฉพาะ) ได้แก่

1. บริหาร กำหนดนโยบาย และวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. จัดหา จัดสรร ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ
3. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานภายใน และ ภายนอกหน่วยงาน
4. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านบริหาร / งานเทคนิค และงานบริการ
5. มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ และระเบียบ
6. ตรวจสอบ งานวิเคราะห์สารสนเทศทุกประเภท
7. ปรับปรุงฐานข้อมูลหนังสือของหน่วยงาน
8. แนะนำ แก้ไขปัญหา บริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
9. สรุปรายงาน และประมวลผลการปฏิบัติงานห้องสมุด
10. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
     นางสาวปารวี เทียนชัย
เจ้าพนักงานห้องสมุด


2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับชำนาญงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
(วิชาชีพเฉพาะ)
1. ลงทะเบียน และวิเคราะห์ ให้หมวดหมู่สื่อทุกประเภท และบันทึกรายละเอียดของหนังสือเข้าฐาน
1. ตรวจสอบการทำบรรณานุกรม (รายชื่อหนังสือใหม่)
2. จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานห้องสมุด
3. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต / งานโสตทัศนวัสดุ พร้อมดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง อินเตอร์เน็ท เช่น สร้าง Hompage ห้องสมุด
5. ดำเนินการสืบค้นข้อมูลทาง Internet และรับ-ส่ง ข้อมูลผ่านทาง Internet
6. แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล และงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
7. จัดระบบควบคุม ภายในหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น การป้องกัน
หนังสือหาย/ การป้องกันอัคคีภัย/ การป้องกันด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น
8. จัดเรียงสารสนเทศขึ้นชั้น และตรวจเช็ค การจัดเก็บ
9. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     นางสาวธนิดา อู่อ้น
บรรณารักษ์


3. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (พกส)  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ตรวจสอบ และลงทะเบียน วารสารทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ และทวงตัวเล่มวารสารที่บอกรับจากต่างประเทศ
2. ถ่ายทอด องค์ความรู้ กระบวนการทำงานในหน่วยงาน แก่บุคคลภายใน และภายนอก
3. ให้คำปรึกษา / ชี้แนะวิธีการสืบค้นข้อมูล และค้นหาแหล่งข้อมูลทาง Internet
4. บริการค้นบทความวารสารใน และ นอกห้องสมุด
5. ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างห้องสมุดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การส่ง E-mail และ โทรสาร เป็นต้น
6. จัดเรียงสารสนเทศขึ้นชั้น และ ตรวจเช็คการจัดเก็บ
7. รวบรวม และสรุปรายงานข้อมูล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ งานด้านบริการของหน่วยงาน
8. จัดระบบควบคุม ภายในหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น การป้องกันหนังสือ
หาย / การป้องกันอัคคีภัย/ การป้องกันด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น
9. ปฏิบัติงานด้านบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การยืม – คืน / จองหนังสือ เป็นต้น
10. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     

นางสาวพัชรี  อินทพรหม
บรรณารักษ์


4. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (พกส) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ตรวจสอบ และลงทะเบียน วารสารทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ และทวงตัวเล่มวารสารที่บอกรับจากต่างประเทศ
2. ถ่ายทอด องค์ความรู้ กระบวนการทำงานในหน่วยงาน แก่บุคคลภายใน และภายนอก
3. ให้คำปรึกษา / ชี้แนะวิธีการสืบค้นข้อมูล และค้นหาแหล่งข้อมูลทาง Internet
4. บริการค้นบทความวารสารใน และ นอกห้องสมุด
5. ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างห้องสมุดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การส่ง E-mail และ โทรสาร เป็นต้น
6. จัดเรียงสารสนเทศขึ้นชั้น และ ตรวจเช็คการจัดเก็บ
7. รวบรวม และสรุปรายงานข้อมูล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ งานด้านบริการของหน่วยงาน
8. จัดระบบควบคุม ภายในหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น การป้องกันหนังสือ
หาย / การป้องกันอัคคีภัย/ การป้องกันด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น
9. ปฏิบัติงานด้านบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การยืม – คืน / จองหนังสือ เป็นต้น
10. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
     นายรัฐธวัตร ประทุมมี
เจ้าพนักงานธุรการ


4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พกส)  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ตรวจรับ และลงทะเบียนวารสารภาษาไทย / เอกสารต่างๆ และงานโสตทัศนวัสดุ
2. จัดเก็บ และรวบรวมบทความวารสารต่างประเทศให้เป็นรูปแบบ
Electronic Information
3. สืบค้นข้อมูลทาง Internet
4. รับ - ดำเนินการ งานพิมพ์ งานสารบรรณ
5. จัดเก็บสารสนเทศขึ้นชั้น
6. ปฏิบัติงานด้านบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การยืม – คืน / จองหนังสือ เป็นต้น
7. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     นางสาวฤดี ฉลองธรรม
พนักงานสถานที่


5. ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (พกส)  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. จัดเตรียมสิ่งพิมพ์ก่อนออกให้บริการ เช่น ประทับตราหนังสือ / ติดสันหนังสือ / ติดซอง – บัตรหนังสือ เป็นต้น
2. จัดเก็บสารสนเทศแต่ละประเภทขึ้นชั้น ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
3. บริการขั้นพื้นฐาน เช่น การยืม – คืน – จอง และ ทวงหนังสือ
4. รับ – ส่งเอกสารภายใน และภายนอก เช่นงานด้านสารบรรณ / งานยืมเอกสารระหว่างห้องสมุด
5. ดูแล และซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
6. ตรวจเช็ค ดูแล ความสะอาด วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ในหน่วยงานห้องสมุด
7. ถ่ายเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
8. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

     
 


ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทร : 1415 ต่อ 4401
: 0-2644-6358
www.childrenhospital.go.th