วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของห้องสมุด
     
         
 


 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

   

วิสัยทัศน์ :
เป็นสถาบันสุขภาพเด็กของประเทศที่มีมาตรฐานวิชาการ บริการ และการบริหารระดับสากลโดดเด่นในเอเชีย ปี 2565

พันธกิจ :
จัดบริการทางการแพทย์ ด้านโรคเด็กที่ซับซ้อนในระดับ เชี่ยวชาญสูงที่มีมาตรฐาน
ศึกษา วิจัย พัฒนา ให้เป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติที่มีระดับขีดความสามารถในระดับสากล
ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์ด้านโรคเด็ก

ค่านิยมองค์กร :
Quality : ผลงานคุณภาพ
Safety : เน้นความปลอดภัย
National to International : ก้าวไกลสู่สากล
Innovation : คิดค้นนวัตกรรม
Clarity : จริยธรรมนำทีมงาน
Happiness : องค์กรเปี่ยมสุข

วัฒนธรรมองค์กร :
เป็นมิตรกับเด็กและครอบครัว ภายใต้แนวคิด หนึ่่งครอบครัว หนึ่่งหัวใจ สู่ Children Friendly

เข็มมุ่ง :
การจัดการข้อมูลสู่ความเป็นเลิศ (Database Management to Excellence)

 

 

       
       

งานห้องสมุด

วิสัยทัศน์ :
งานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้มุ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางด้านกุมารเวชศาสตร์
ทันสมัยในระดับสากล

พันธกิจ :
จัดการสารสนเทศทางการแพทย์สาขาด้านเด็ก และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย การรักษา และบริการวิชาการอื่นๆ โดยการจัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา การให้บริการสารสนเทศทางวิชาการ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
ให้ผู้รับบริการได้รับเข้าถึงข้อมูลง่าย และสะดวก  เพื่อตอบสนองความ ต้องการแก่ผู้ใช้อย่างทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง  เพียงพอ และมีความพึงพอใจ

เป้าประสงค์ :
1. การจัดให้มีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างพอเพียง และมีการจัดหนังสือตามหลักสากลเพื่อสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการ
2. การบริหารจัดการ เข้าถึงข้อมูล ที่สะดวกและรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสม
3. การจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
4. ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสถาบันฯ

จุดเน้นในการพัฒนา :
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล        
2. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูล         
3. ให้บริการห้องสมุดเชิงรุก         
4. เฝ้าระวังบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ    
5. สนับสนุนข้อมูลแก่บุคลากรของสถาบันให้เกิดความพึงพอใจ

 


 
ห้องสมุดเพทาย แม้นสุวรรณ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

Tel : 1415 ต่อ 4401 
: 0-2644-6358
www.childrenhospital.go.th